skip to Main Content
Ajuts Per A La Retirada D’amiant I Instal·lació D’autoconsum Fotovoltaic En Cobertes Afectades

Ajuts per a la retirada d’amiant i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades

Com a empresa, pots aprofitar els nous ajuts per a la retirada d’amiant i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (Convocatòria pendent de publicació).

Enguany ha entrat en vigor la Resolució ACC/1435/2023, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta Resolució, que consta de 2 annexos:

ANNEX II
Ajuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Els propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DE LES AJUDES

1. Retirada de cobertes d’amiant
La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la descontaminació, retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari fins a un percentatge.
L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o dels costos de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per realitzar els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit:

La intensitat de l’ajut per a la retirada de l’amiant i substitució de les cobertes és d’un 40%.

 • En cas de petita empresa s’afegirà un 20% (40 + 20 = 60%)
 • En cas de mitjana empresa s’afegirà un 10% (40 +10 = 50%)
Sens perjudici dels percentatges anteriors, es fixa l’import màxim subvencionable següent:

Cobertes d’amiant Import màxim subvencionable

 • De fins a 49 m2 –  2000 €
 • De 50 m2 fins a 99 m2 – 40 €/m2
 • De 100 m2 fins a 499 m2 –  30 €/m2
 • De 500 m2 fins a 999 m2 – 25 €/m2
 • A partir de 1000 m2 – 20 €/m2
2. Instal·lacions d’autoconsum
La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari i serà el resultat de multiplicar el valor de la potència pic instal·lada pel valor que correspongui d’acord amb les dades següents:

Rang de potència – (€/ kWp)

 • P >100 kWp  – 262
 • 10 > P <= 100 kWp – 318
 • P<= 10 kWp – 534
La potència pic instal·lada serà la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren la instal·lació.

DESPESES SUBVENCIONABLES
Es considera subvencionable la retirada, transport, tractament, substitució de les cobertes retirades, i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les cobertes d’amiant afectades.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.

CARÀCTER INCENTIVADOR
No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

TERMINIS

 • Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 7, serà el que indiqui la corresponent resolució de la convocatòria (pendent de publicació).
 • Resolució: 6 mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
 • Execució: 24 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció.
 • Justificació: 3 mesos després de la data de finalització del termini d’execució.
ANNEX I
Ajuts per fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció, que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I INTENSITAT DE LES AJUDES
La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de trenta mil euros (30.000,00 €) per actuació subvencionada.
DESPESES SUBVENCIONABLES
Es considera subvencionable la retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.
No es consideraran despeses subvencionables els materials d’obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l’amiant retirat a l’immoble.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió és el de concurrència pública no competitiva.
CARÀCTER INCENTIVADOR
No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.
TERMINIS

 • Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 7, serà el que indiqui la corresponent resolució de convocatòria (pendent de publicació).
 • Resolució: 6 mesos des de la data de publicació de la convocatòria.
 • Execució: 24 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció.
 • Justificació: 3 mesos després de la data de finalització del termini d’execució.
 • Adjuntem l’enllaç web a la Resolució ACC/1435/2023 on podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (Base 7).

 

Back To Top
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad